Przekaż nam prace żmudne i zajmij się rozwojem biznesu.

Administracja

Opis usługi

Usługa Administracji umów polega na kompleksowej obsłudze administracyjnej wszystkich umów zawartych przez Zleceniodawcę z instytucjami finansowymi celem finansowania swojej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków umownych, od których uzależniona jest kontynuacja finansowania.

Zakres usługi

  • Rejestracja umowy i wszystkich jej szczegółów pozwalających później na budowanie sprawozdań w formie tabelarycznej
  • Rejestracja aneksów do umów
  • Rejestracja wszystkich dokumentów towarzyszących, w tym: polis ubezpieczeniowych, oświadczeń o poddaniu się egzekucji, poręczeń itp.
  • Przygotowywanie informacji wymaganej przez instytucje finansowe w terminach określonych w umowie

Adresaci usługi administracji umów:

  • Przedsiębiorstwa,
  • fundacje,
  • stowarzyszenia